Chi tiết về Tác giả

Tuyến, Nguyễn Văn, Viện Hoá học –Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam

  • T. 193, S. 17 (2018): 193(17) - Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)
    PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA HỢP CHẤT 6-(2,3-ĐIBROMPROPYL)-5H-INDENO[1,2-c]ISOQUINOLIN-5,11(6H)-ĐION
    Tóm tắt  PDF
  • T. 193, S. 17 (2018): 193(17) - Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)
    NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP 6-(2-HYDROXY-3-MORPHOLINOPROPYL)-5H-INDENO[1,2-C]ISOQUINOLIN-5,11(6H)-ĐION
    Tóm tắt  PDF
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved