Chi tiết về Tác giả

Sáu, Tôn Nữ Thị, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved