ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Trần Thị Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Trong công cuộc đổi mới, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đi đôi với gia tăng dân số khiến áp lực lên đất đai càng trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết, gây khó khăn trong quản lý đất đai, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn tới đất sản xuất nông nghiệp. Áp dụng phương pháp đánh giá đất đai của FAO (1976) đã đưa ra, cùng với công cụ hỗ trợ đăc lực GIS, cho công tác đánh giá sự thích hợp của đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu tại huyện Trùng Khánh, đã xác định các chỉ tiêu phân cấp gồm loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới và độ dốc, từ đó sử dụng các chức năng phân tích không gian của GIS để xây dựng các bản đồ đơn tính và chồng xếp các bản đồ đơn tính đó để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gồm 26 đơn vị đất đai tương ứng 155 khoanh đất. Qua điều tra, các loại sử dụng đất của huyện đã được xác định đó là 2 lúa, lúa màu, chuyên màu và cây ăn quả. Việc xây dựng các bản đồ thể hiện mức độ thích hợp cho các loại sử dụng đất cũng đã được tiến hành với công cụ GIS, bản đồ định hướng sử dụng đất cũng đã được xây dựng.


Từ khóa


Đánh giá đất đai, đánh giá thích hợp đất đai, đơn vị đất đai, GIS, Trùng Khánh.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved