NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO TỪ ĐOẠN THÂN CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO TỪ ĐOẠN THÂN CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/09/19                Ngày hoàn thiện: 26/09/19                Ngày đăng: 04/10/19

Các tác giả

1. Lê Thị Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Nguyễn Thị Nhung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Từ nguyên liệu ban đầu là hạt, nghiên cứu đã xác định được môi trường nuôi cấy in vitro phù hợp cho việc tái sinh cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) từ đoạn thân. Hạt sacha inchi được khử trùng bằng NaOCl 5% trong 30 phút cho tỉ lệ mẫu sạch nảy mầm cao nhất đạt 78,29%. Hạt có tốc độ nảy mầm nhanh khi gieo trên môi trường MS bổ sung 20 g/l sucrose +7 g/l agar với chiều cao cây trung bình đạt 14,52 cm. Sử dụng đoạn thân giữa lá thật 1 và lá thật 2 của cây con in vitro nảy mầm từ hạt cho khả năng tái sinh cao nhất với tỉ lệ mẫu tạo chồi là 72,22%. Đoạn thân sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 0,1 mg/l BAP và 0,1 mg/l IBA đã tái sinh tạo trung bình 4,67 chồi/mẫu. Các chồi có chất lượng tốt đạt chiều cao 1,75 cm, số lá trung bình là 2,50. Chồi sau đó được chuyển sang môi trường ra rễ có bổ sung IBA 0,5 mg/l, tỉ lệ chồi ra rễ đạt 90%, số lượng rễ trung bình đạt 5,85 rễ/chồi.


Từ khóa


sinh lý thực vật; đoạn thân; in vitro; Plukenetia volubilis L.; tái sinh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Gogus U., Smith C., “3 Omega fatty acids: a review of current knowledge”, Int. J. Food Sci. Technol., vol. 45, no. 3, pp. 417-436, 2010.

[2]. Hanssen H., Schmitz-Hübsch M., “Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) nut oil and its therapeutic and nutritional uses”, Academic Press, San Diego, pp. 991-994, 2011.

[3]. Cabral F. A., Follegatti-Romero L. A., Piantino C. R., Grimaldi R., “Supercritical CO2 extraction of omega-3 rich oil from Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) seeds”, J Supercrit Fluid, vol. 49, no. 3, pp. 323–329, 2009.

[4]. Gonzales G. F., Gonzales C., “A randomized, double-blind placebo-controlled study on acceptability, safety and efficacy of oral administration of sacha inchi oil (Plukenetia volubilis L.) in adult human subjects”, Food Chem Toxicol., vol. 65, pp. 168-76, 2014.

[5]. Edwin D. B. H., Luz A. U. M., Luis F. R. B., “Effect of adding sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) seeds to a prototype of convenience food draft, on the nutritional composition and sensory acceptance”, Academic journals, vol. 10, no. 29, pp. 435-441, 2016.

[6]. Cachique D., Rodriguez A., Ruiz-solsol H., Vallejos G., Solis R., “Vegetative propagation of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) by rooting of juvenile cuttings in sub-irrigated chamber in the Peruvian Amazon”, Folia Amazónica, vol. 20, pp. 95-100, 2011.

[7]. Bordignon S. R., Ambrosano G. B. M., Viegas rodrigues P. H., “In vitro propagation of Sacha inchi”, Ciência Rural, vol. 42, pp. 1168-1172, 2012.

[8]. Dong Y., Chen M., Wang X., Niu L., Fu Q., Xu Z., “Establishment of In Vitro Regeneration System of Woody oil Crop Plukenetia volubilis”, Molecular Plant Breeding, vol. 14, no. 2, pp. 462-470, 2016.

[9]. Reynaldo S., Danter C., Juan C., Guerrero A., María E. R. S., Lourdes T. F., “In vitro propagation of sacha inchi through organogenesis”., Pesq. agropec. bras., vol. 53, no. 11, pp.1285-1288, 2018.

[10]. Viegas P. H. R., Bordignon S. R, Ambrosano G. M. B., “Horticultural performance of in vitro propagated plants of Sacha inchi”, Ciência Rural, Santa Maria, vol. 44. no. 6, pp. 1050-1053, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved