MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀ CHỈ SỐ XÚC CẢM CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/18

Các tác giả

Bùi Thị Kiều Giang Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và chỉ số xúc cảm của sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên. Nghiên cứu này được thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên sử dụng phương thức so sánh miêu tả. 228 sinh viên được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu thông qua việc lựa chọn ngẫu nhiên của 6 trên tổng số 8 khoa. Hai bảng câu hỏi cụ thể là bản đánh giá về chỉ số thông minh, xúc cảm Bar-on và bảng câu hỏi sử dụng mạng xã hội được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn sinh viên sử dụng mạng xã hội và sinh viên sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng xã hội. Sinh viên đã đạt được nhiều ích lợi từ việc sử dụng mạng xã hội. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số xúc cảm của sinh viên rất thấp. Nghiên cứu cũng kết luận rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc sử dụng mạng xã hội và tâm trạng chung của sinh viên. Nghiên cứu cũng đề xuất rằng người sử dụng mạng xã hội nên sử dụng với mức hạn chế và có quy định, và cũng nên nhận thức rõ rằng sử dụng mạng xã hội có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến họ.


Từ khóa


Chỉ số xúc cảm; công cụ sử dụng Internet; Mạng xã hội; Không gian mạng; thiết bị

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved