SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/02/20                Ngày hoàn thiện: 30/03/20                Ngày đăng: 07/04/20

Các tác giả

Nguyễn Thế Hùng Email to author, Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt


Sử dụng phương pháp phân tích SWOT kết hợp với các phương pháp nghiên cứu thường quy, tác giả đã đánh giá được thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy - học và đưa ra 06 giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn, như: (i) Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa; (ii) Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; (iii) Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu ; (iv) Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên đối với môn học Cờ Vua; (v) Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua; (vi) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng tại Trường Đại học Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu của đề tài này có thể giúp các nhà nghiên cứu có thêm hướng đi mới trong việc sử dụng mô hình SWOT để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giúp nâng cao chất lượng công tác dạy - học môn học Giáo dục thể chất nói chung và môn học Cờ vua nói riêng.


Từ khóa


Giáo dục thể chất; SWOT, thực trạng; giải pháp; Trường Đại học Tiền Giang; Cờ vua.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Tien Giang University, Tien Giang University development strategy for the period of 2011-2020, with a vision to 2030, Tien Giang University, 2015.

[2]. T. H. Nguyen, Research and select some proposed solutions to improve the effectiveness of King chess teaching and learning to students of physical education diploma program in Tien Giang University, M.S. thesis, University of Sport Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, 2018.

[3]. D. D. Tran and C. H. Do, The basis of statistical mathematics, Sports Publishing House, Ha Noi, 1996.

[4]. D. T. Hoang, “Solutions to enhance physical educational efficiency for students at Thai Nguyen University of medicine and pharmacy - Thai Nguyen University,” TNU - Journal of Science and Technology, vol. 179, no. 3, pp. 37-43, 2018.

[5]. T. N. Luu, “Proposing potemtial solutions to enhance efficiency of the elective physical education subject for students at Thai Nguyen University of Technology,” TNU - Journal of Science and Technology, vol. 201, no. 8, pp. 217-223, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved