ĐÁNH GIÁ PHƠI NHIỄM HỢP CHẤT BTEX ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI TẦNG HẦM ĐỖ XE Ở CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/02/20                Ngày hoàn thiện: 29/02/20                Ngày đăng: 29/02/20

Các tác giả

1. Võ Thị Lệ Hà Email to author, Viện khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Nguyễn Thu Hương, Viện khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thu Hiền, Viện khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
5. Nghiêm Trung Dũng, Viện khoa học và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
6. Minoru Yoneda, Đại học công nghệ, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản

Tóm tắt


Hệ thống đỗ xe nhiều tầng có khả năng phát sinh các chất có nồng độ cao BTEX ( Benzene (B), Toluene (T), Ethyl benzene (E) và Xylene (X)), là những chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Mục đích của nghiên cứu này là xác định nồng độ BTEX, nguồn phát sinh và đánh giá rủi ro sức khỏe đối những người bảo vệ làm việc tại các bãi đỗ xe hầm tại một số tòa nhà cao tầng Hà Nội. 27 mẫu khí được lấy chủ động và phân tích bằng GC/FID. Mô hình đánh giá rủi ro sức khỏe được sử dụng dựa trên liều lượng hấp thụ hàng ngày (CDI) và hệ số ung thư (SF). Benenze, Toluene, Xylene đã được phát hiện tại các hệ thống đỗ xe tầng hầm được khảo sát, loại trừ Ethyl Benenze. Nồng độ trung bình được phát hiện là 16,99 µg/m3, 200,36 µg/m3 and 625,22 µg/m3 đối với B, T và X, tương ứng. Phát thải từ xăng dầu và khí thải động cơ là hai nguồn chính đóng góp vào phát sinh BTEX. Rủi ro không ung thư đối với Toluene và Xylene là thấp do HQ <1. Rủi ro ung thư đối với Benzene là trung bình do hệ số ung thư trọn đời vượt qua giá trị ngưỡng của EPA (10-6).

Từ khóa


Đánh giá rủi ro sức khỏe; BTEX, đỗ xe tầng hầm; phơi nhiễm; Hà Nội.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. V. Q. Truc and N. K. Oanh , “Roadside BTEX and other gaseous air pollutants in relation to emission sources,” Atmospheric Environment, vol. 41, no. 36, pp. 7685-7697, 2017.

[2]. N. T. Lan, N. Q Liem, and N. T. Binh, “Personal exposure to benzene of selected population groups and impact of commuting modes in Ho Chi Minh, Vietnam,” Environmental Pollution, vol.175, pp. 56-63, 2013.

[3]. N. Kanjanasiranont, T. Prueksasit, D. Morknoy, T.Tunsaring, S. Sematong, W. Siriwong, K. Zapaung, and A. Rungsiyothin, “Determination of ambient air concentrations and personal exposure risk levels of outdoor workers to carbonyl compounds and BTEX in the inner city of Bangkok, Thailand,” Atmospheric Pollution Research, vol. 7, no. 1, pp. 268-277, 2016.

[4]. S. Dhawan, A. J. Sebastian A. J and S. John. “Health Risk Assessment of Workers in Underground Parking Due to Exposure to CO and VOC,” International Journal of Engineering Technology Science and Research, vol. 5, no. 1, pp. 1388-1391, 2018.

[5]. A. P. Soldatos, E. B. Bakeas and P. A. Siskos “Occupational exposure to BTEX of workers in car parkings and gasoline service stations in Athens, Greece,” Fresenius Environmental Bulletin, vol. 12, no.9, pp. 1064-1070, 2003.

[6]. United States Environmental Protection Agency (US EPA), Risk Assessment Guidance for superfund Volume 1: Human Health Evaluation Manual, (Part F, Supplemental Guidance for inhalation Risk Assessment)”- EPA-540-R-070-002; EPA: Washington, DC, USA, 2009.

[7]. F. Borhani and A. Noorpoor, “Cancer Risk Assessment Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene (BTEX) in the Production of Insulation Bituminous,” Environmental Energy and Economic Research, vol. 1, no. 3, pp. 311-320, 2017.

[8]. B. P Castro, G. M. Souza, G. F. Bauerfeldt, J. D. Fortes and E. M. Martins, “Assessment of the BTEX concentrations and reactivity in a confined parking area in Rio de Janeiro, Brazil,” Atmospheric Environment, vol. 104, pp. 22-26, 2015.

[9]. Ministry of Natural Resources and Environment, QCVN 06: 2009/BTNMT– National Technical Regulation on Hazadous Substances in Ambient Air – QCVN 06: 2009/BTNMT, 2009.

[10]. WHO, Selected Pollutants, WHO Guidelines for indoor air Quality, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2010.

[11]. H. Guo, S. C. Lee, and W. M. Li, “Source characterization of BTEX in indoor microenvironments in Hong Kong,” Atmospheric Environment, vol. 37, no. 1, pp. 73-82, 2003.

[12]. W. Loonsamrong, N. Taneepanichskul, S. Puangthongthub and T. Tungsaringkarn, “Health Risk Assessment and BTEX Exposure among Car Park Workers at a Parking Structure in Bangkok, Thailand,” Journal of Health Research, vol. 29, no. 4, pp. 285-292, 2015.

[13]. M. Kitwattanavong, T. Prueksasit, D. Morknoy, T. Tunsaringkarn T and W. Siriwong W., “Health risk assessment of petrol station workers in the inner city of Bangkok, Thailand, to the exposure to BTEX and carbonyl compounds by inhalation - Human and Ecological Risk Assessment,” International Journal, vol. 19, no. 6, pp.1424-1439, 2012.

[14]. G. Gennaro, P. R. Dambruoso, A. D.Gilio, A. Marzocca and M. Tutino, “Indoor and Outdoor Volatile Organic Compounds Monitoring in a Multi-Storey Car Park,” Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), vol. 7. no. 7. pp. 1563-1570, 2015.

[15]. H. Guo, S. C. Zoua, W. Y. Tsai, L. Y.Chan and D. R. Blake, “Emission characteristics of nonmethane hydrocarbons from private cars and taxis at different driving speeds in Hong Kong,” Atmospheric Environment, vol. 45, no. 16, pp. 2711-2721, 2011.

[16]. T. Schmitz, D. Hassel and F. J. Weber, “Determination of VOC - components in the exhaust of gasoline and diesel passenger cars,” Atmospheric Environment, vol. 34, no. 27, pp. 4639-4647, 2000.

[17]. Q. He , Y. Yan , H. Li, Y. Zhang, L. Chen and Y. Wang, “Characteristics and reactivity of volatile organic compounds from non-coal emission sources in China,” Atmospheric Environment, vol. 115, pp. 153-162, 2015.

[18]. Y. Zhang, X. Wang, Z. Zhang. S. Lü, M. Shao, F.S . Lee and J. Yu, “Species profiles and normalized reactivity of volatile organic compounds from gasoline evaporation in China,” Atmospheric Environment, vol. 79. pp. 110-118, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.02.2692

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved