ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/09/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

1. Phạm Bình Dương, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Phạm Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Quận Cầu Giấy được thành lập năm 1997, là quận mới phát triển của thành phố Hà Nội, với tốc độ đô thị hóa nhanh bậc nhất thành phố. Tuy nhiên, quận Cầu Giấy cũng đã và đang đối mặt với ô nhiễm không khí, đặc biệt là lượng bụi tổng và một số chất ô nhiễm không khí khác, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của cư dân. Nghiên cứu đã đánh giá chất lượng không khí quận Cầu Giấy bằng phương pháp chỉ số đơn lẻ và chỉ số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI), với các thông số quan trắc bao gồm Bụi tổng, CO, SO2, NO2 được lấy mẫu tại 08 địa điểm khác nhau trên địa bàn quận. Kết quả cho thấy Bụi tổng vượt giá trị giới hạn, các thông số còn lại đều nằm trong ngưỡng giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT. Theo kết quả tính toán RAPI, 03/08 điểm quan trắc bị ô nhiễm không khí nặng, 03/08 điểm bị ô nhiễm nhẹ và 01/08 điểm ở ranh giới ô nhiễm. Kết quả đã cho thấy một bức tranh tổng thể về chất lượng không khí quận Cầu Giấy, đóng góp vào hoạt động quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường không khí cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần vào sự phát triển bền vững của quận Cầu Giấy nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

Từ khóa


Môi trường không khí; Chỉ số đơn lẻ; RAPI; Quận Cầu Giấy; Hà Nội

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Benchrif, A. Wheida, M. Tahri, R. M. Shubbar, and B. Biswas, “Air quality during three covid-19 lockdown phases: AQI, PM2.5 and NO2 assessment in cities with more than 1 million inhabitants,” Sustainable Cities and Society, vol. 74, 2021, Art. no. 103170.

[2] L. Zhang, P. Wu, M. Niu, Y. Zheng, J. Wang, G. Dong, Z. Zhang, Z. Xie, M. Du, H. Jiang, H. L. L. Cao, L. Pang, C. Lv, Y. Lei, B. Cai, and Y. Zhu, “A systematic assessment of city-level climate change mitigation and air quality improvement in China,” Science of The Total Environment, vol. 839, 2022, Art. no. 156274.

[3] People's Committee of Cau Giay District, “Report on environmental protection in 2017-2021 in Cau Giay district” (in Vietnamese), 2021.

[4] N. H. Pham, K. L. Dong, and T. T. Trinh, Basics of Air Environment, Vietnam Education Publishing House, (in Vietnamese), 2009.

[5] Hanoi Department of Natural Resources and Environment, “Report on environmental management in 2021” (in Vietnamese), 2021.

[6] T. T. T. Nguyen, N. D. Pham, and T. L. Bui, “Air quality assessment and air pollution zoning of Hanoi using air quality index,” in Air monitoring, AET Annual Buyers’s Guide, 2014, pp. 4-6.

[7] N. H. Doan, H. T. Trinh, Y. Tanaka, and K. Kadokami, “Comprehensive study of insecticides in atmospheric particulate matter in Hanoi, Vietnam: Occurrences and human risk assessment,” Chemosphere, vol. 262, 2020, Art. no. 128028.

[8] M. Amann, Z. Klimont, T. A. Ha, P. Rafaj, G. Kiesewetter, A. G. Sanabria, B. T. Nguyen, T. T. Thu, K. Thuy, W. Schöpp, J. Borken-Kleefeld, L. H. Isaksson, F. Wagner, R. Sander, C. Heyes, J. Cofala, N. Q. Trung, N. T. Dat, and N. N. Tung, Future air quality in Ha Noi and northern Vietnam, VAST-IIASA study, Laxenburg, Austria, 2019.

[9] K. Lasko, K. P. Vadrevu, and T. T. N. Nguyen, “Analysis of air pollution over Hanoi, Vietnam using multi-satellite and MERRA reanalysis datasets,” PLOS ONE, vol. 14, no.3, 2019, Art. no. e0214628. doi: 10.1371/journal.pone.0214628.

[10] N. D. Pham, “Current status of air quality in Vietnam for the period 2016 - 2020, identify challenges and propose solutions to improve in the next 5 years,” (in Vietnamese), Environment journal, vol. 1, pp. 41-44, 2022.

[11] N. H. Pham, K. L. Dong, T. V. A. Pham, T. T. H. Pham, and N. B. Duong, Guidelines for assessing air, water and soil environmental quality by individual index and composite index (Monograph book). Vietnam Education Publishing House, (in Vietnamese), 2015.

[12] N. H. Pham, “Relative Air Pollution Index (RAPI) – A New Method for Aggregate Air Pollution Assessment,” Advances in Applied Science Research, vol. 8, no.4, pp. 62-69, 2017.

[13] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, “Circular No.10/2021/TT-BTNMT on technical regulations on environmental monitoring” (in Vietnamese), 2021.

[14] T. Yang, K. Zhou, and T. Ding, “Air pollution impacts on public health: Evidence from 110 cities in Yangtze River Economic Belt of China,” Science of the Total Environment, vol. 851, part 1, 2022, Art. no. 158125.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6538

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved