XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC SÂU HIỆU QUẢ ĐỂ NHẬN DẠNG BỆNH NGOÀI DA DỰA TRÊN TỰ CHƯNG CẤT KIẾN THỨC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/10/22                Ngày hoàn thiện: 22/11/22                Ngày đăng: 22/11/22

Các tác giả

1. Phùng Thị Thu Trang Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Phạm Linh Chi, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
4. Hồ Thị Thùy Dung, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ung thư da hiện đang là một trong các loại bệnh phổ biến nhất với tỉ lệ người mắc bệnh ngày càng cao. Chính vì vậy, việc dự đoán sớm các loại bệnh ngoài da hiện đang được các nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm đặc biệt là trong các cuộc thi phân loại bệnh ngoài da ISIC của các năm 2017, 2018, 2019 và 2020. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận mới hiệu quả nhằm giải quyết bài toán nhận dạng bệnh ngoài da dựa trên quá trình tự chưng cất kiến thức. Phương pháp của chúng tôi khai thác và tối thiểu hóa sự khác biệt giữa hai phân bổ xác suất từ hai phiên bản khác nhau của cùng một ảnh đầu vào. Kết quả thử nghiệm được thực hiện với mạng ResNet-50 cho thấy cách tiếp cận chúng tôi đề xuất vượt trội hơn so với các phương pháp hiện đại được đề xuất gần đây trên các bộ dữ liệu chuẩn chẳng hạn như HAM10000, ISIC 2017 và ISIC 2019. Cụ thể, phương pháp của chúng tôi đạt 0,987 AUC trên bộ dữ liệu HAM10000 và 0,960 AUC, 0,901 độ chính xác, 0,910 độ nhạy và 0,866 độ đặc hiệu trên bộ dữ liệu ISIC 2017.

Từ khóa


Bệnh ngoài da; Học sâu; Chưng cất kiến thức; Tự chưng cất kiến thức; Phân lớp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] The Skin Cancer Foundation, “Skin Cancer Facts & Statistics,” May 2022. [Online]. Available: https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/skin-cancer-facts/. [Accessed Sept. 1, 2022].

[2] Melanoma UK, “2020 Melanoma skin cancer report,” May 2020. [Online]. Available: https://www.melanomauk.org.uk/2020-melanoma-skin-cancer-report. [Accessed Sept. 1, 2022].

[3] R. K. Voss, T. N. Woods, K. D. Cromwell, K. C. Nelson, and J. N. Cormier, “Improving outcomes in patients with melanoma: strategies to ensure an early diagnosis,” Patient related outcome measures, vol. 6, pp. 229-242, 2015.

[4] H. Kittler, H. Pehamberger, K. Wolff, and M. J. T. I. O. Binder, “Diagnostic accuracy of dermoscopy,” The lancet oncology, vol. 3, no. 3, pp. 159-165, 2022.

[5] T. J. Brinker, A. Hekler, A. H. Enk, J. Klode, A. Hauschild, C. Berking, and P. Schrüfer, “A convolutional neural network trained with dermoscopic images performed on par with dermatologists in a clinical melanoma image classification task,” European Journal of Cancer, vol. 111, pp. 148-154, 2019.

[6] T. J. Brinker, A. Hekler, A. H. Enk, J. Klode, A. Hauschild, C. Berking, and P. Schrüfer, “Deep learning outperformed dermatologists in a head-to-head dermoscopic melanoma image classification task,” European Journal of Cancer, vol. 113, pp. 47-54, 2019.

[7] E. Valle, M. Fornaciali, A. Menegola, J. Tavares, F. V. Bittencourt, L. T. Li, and S. Avila, “Data, depth, and design: Learning reliable models for skin lesion analysis,” Neurocomputing, vol. 383, pp. 303-313, 2020.

[8] J. Zhang, Y. Xie, Y. Xia, and C. Shen, “Attention residual learning for skin lesion classification,” IEEE transactions on medical imaging, vol. 38, no. 9, pp. 2092-2103, 2019.

[9] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, “Distilling the knowledge in a neural network,” Annual Conference on Neural Information Processing Systems, 2015, pp. 1-9.

[10] R. Adriana, B. Nicolas, K. S. Ebrahimi, C. Antoine, G. Carlo, and B. Yoshua, “Fitnets: Hints for thin deep nets,” Proc. International Conference on Learning Representation (ICLR), 2015, pp. 1-13.

[11] T. Guo, C. Xu, S. He, B. Shi, C. Xu, and D. Tao, “Robust student network learning,” IEEE transactions on neural networks and learning systems, vol. 31, no. 7, pp. 2455-2468, 2019.

[12] D. Q. Vu, N. Le, and J. C. Wang, “Teaching yourself: A self-knowledge distillation approach to action recognition,” IEEE Access, vol. 9, pp. 105711-105723, 2021.

[13] D. Q. Vu and J. C. Wang, “A novel self-knowledge distillation approach with siamese representation learning for action recognition,” International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP), 2021, pp. 1-5.

[14] Q. V. Duc, T. Phung, M. Nguyen, B. Y. Nguyen, and T. H. Nguyen, “Self-knowledge Distillation: An Efficient Approach for Falling Detection,” International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, 2022, pp. 369-380.

[15] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2016, pp. 770-778.

[16] P. Tschandl, C. Rosendahl, and H. Kittler, “The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions,” Scientific data, vol. 5, no. 1, pp. 1-9, 2018.

[17] E. D. Cubuk, B. Zoph, J. Shlens, and Q. V. Le, “Randaugment: Practical automated data augmentation with a reduced search space,” in Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition workshops, 2020, pp. 702-703.

[18] C. Szegedy, S. Ioffe, V. Vanhoucke, and A. A. Alemi, “Inception-v4, inception-resnet and the impact of residual connections on learning,” Thirty-first AAAI conference on artificial intelligence, 2017, pp. 1-12.

[19] G. Huang, Z. Liu, L. V. D. Maaten, and K. Q. Weinberger, “Densely connected convolutional networks,” IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2017, pp. 4700-4708.

[20] K. Simonyan, and A. Zisserman, “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition,” The 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR), 2015, pp. 1-14.

[21] J. Huang and C. X. Ling, “Using AUC and accuracy in evaluating learning algorithms,” IEEE Transactions on knowledge and Data Engineering, vol. 17, no. 3, pp. 299-310, 2005.

[22] F. Wang, M. Jiang, C. Qian, S. Yang, C. Li, H. Zhang, and X. Tang, “Residual attention network for image classification,” IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2017, pp. 3156-3164.

[23] J. Hu, L. Shen, and G. Sun, “Squeeze-and-excitation networks,” IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2018, pp. 7132-7141.

[24] J. Zhang, Y. Xie, Y. Xia, and C. Shen, “Attention residual learning for skin lesion classification,” IEEE transactions on medical imaging, vol. 38, no.9, pp. 2092-2103, 2019.

[25] S. K. Datta, M. A. Shaikh, S. N. Srihari, and M. Gao, “Soft Attention Improves Skin Cancer Classification Performance,” Interpretability of Machine Intelligence in Medical Image Computing, and Topological Data Analysis and Its Applications for Medical Data, 2021, pp. 13-23.

[26] N. Gessert, M. Nielsen, M. Shaikh, R. Werner, and A. Schlaefer, “Skin lesion classification using ensembles of multi-resolution EfficientNets with meta data,” MethodsX, vol. 7, pp. 1-8, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6803

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved