PHÂN TÍCH DẠNG MỘT SỐ KIM LOẠI Fe, Co, Mn, Ni TRONG TRẦM TÍCH BỀ MẶT THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU – TỈNH THÁI NGUYÊN THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾT ĐƠN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH DẠNG MỘT SỐ KIM LOẠI Fe, Co, Mn, Ni TRONG TRẦM TÍCH BỀ MẶT THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU – TỈNH THÁI NGUYÊN THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾT ĐƠN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Phạm Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Xuân Hòa, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Minh Quý, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
4. Vương Trường Xuân, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo áp dụng quy trình chiết đơn để xác định các dạng liên kết chính của các kim loại nặng Fe, Co, Mn, Ni trong trầm tích bề mặt lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy, các kim loại Co, Mn tồn tại ở 3 dạng chính: dạng trao đổi - liên kết với cacbonat; dạng liên kết với oxit của sắt – mangan và dạng cặn dư; còn Fe, Ni tồn tại nhiều ở dạng liên kết với oxit của sắt - mangan và dạng cặn dư. Sự phân bố hàm lượng tổng của các kim loại nặng không đồng đều ở các vị trí lấy mẫu và theo thứ tự Fe > Mn > Ni > Co. Thông qua giá trị chỉ số tích lũy địa chất (Igeo) và chỉ số đánh giá rủi ro (RAC) đã đánh giá được mức độ ô nhiễm của 4 kim loại trên trong các mẫu trầm tích.


Từ khóa


chiết đơn, dạng kim loại, trầm tích, coban, mangan, niken, sắt, hàm lượng tổng.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved