ỨNG DỤNG GIS VÀ THUẬT TOÁN NỘI SUY KHÔNG GIAN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH | Yến | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG GIS VÀ THUẬT TOÁN NỘI SUY KHÔNG GIAN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Nông Thị Hải Yến Email to author, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
2. Nguyễn Hải Hòa, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Môi trường nước của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng trong những năm gần đây, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước mặt do các hoạt đông khai thác khoáng sản gây ra. Do vậy, việc đánh giá chất lượng môi trường đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xây dựng bản đồ phân bố không gian nồng độ các chỉ tiêu chất lượng nước mặt theo QCVN 082008BTNMT dựa vào 20 mẫu quan trắc tại khu vực khai thác khoáng sản huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS và thuật toán nội suy không gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số môi trường dùng để đánh giá chất lượng nước mặt khu vực nghiên cứu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08- 2015/ BTNMT. Cụ thể: giá trị pH giao động 7.0 ÷ 7.5, TSS có giá trị từ 44.0 ÷ 59.3 mg/l, nồng độ DO có giá trị 3.9 ÷ 9.9 mg/l, nồng độ COD là 24 ÷ 120 mg/l và Fe có nồng độ Fe 0 ÷  0.1037 mg/l. Kết quả thành lập được bản đồ phân bố chất lượng nước mặt bằng các phương pháp nội suy (IDW, Kriging) cho thấy hai phương pháp có giá trị sai số thấp so với kết quả phân tích mẫu, do vậy các phương pháp này đều có thể sử dụng để xây dựng bản đồ nội suy chất lượng nước mặt khu vực nghiên cứu, trong đó phương pháp IDW cho độ chính xác cao hơn.


Từ khóa


GIS, Kriging, nghịch đảo khoảng cách có trọng số (IDW), nội suy không gian, nước mặt, Hoành Bồ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved