NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METYLEN, METYL DA CAM CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA) | Hậu | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METYLEN, METYL DA CAM CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA)

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Hậu Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu hấp phụ xanh metylen, metyl da cam của vật liệu hấp phụ chế tạo từ thân cây sen. Các thí nghiệm được tiến hành với các thông số sau: khối lượng vật liệu hấp phụ: 0,05g/25mL đối với sự hấp phụ xanh metylen; 0,1g/25mL đối với sự hấp phụ  metyl da cam; tốc độ lắc: 200 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ đối với sự hấp phụ xanh metylen là 60 phút; đối với sự hấp phụ metyl da cam là 150 phút ở nhiệt độ phòng (25±10C); pH hấp phụ tốt nhất với đối với xanh metylen là 8,0; đối với metyl da cam là 2,0. Kết quả nghiên cứu cho thấy dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu hấp phụ đối với xanh metylen theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir là 109,89 mg/g; đối với metyl da cam là 31,55 mg/g. Nghiên cứu động học hấp phụ cho thấy sự hấp phụ của vật liệu hấp phụ đối với xanh metylen, metyl da cam đều tuân theo mô hình động học biểu kiến bậc 2 Lagergren.


Từ khóa


hấp phụ, xanh metylen, metyl da cam, vật liệu, thân cây sen

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved