VỀ MỘT HÀM BĂM MỀM DẺO | Bắc | TNU Journal of Science and Technology

VỀ MỘT HÀM BĂM MỀM DẺO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Đỗ Thị Bắc Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Hiếu Minh, Học viện Kỹ thuật mật mã

Tóm tắt


Việc phát triển các hàm băm mới đáp ứng yêu cầu mềm dẻo cho các ứng dụng và đảm bảo tốc độ cao là một yêu cầu tất yếu trong truyền thông. Trong bài báo này sẽ đề xuất một hàm băm được xây dựng riêng có cơ chế xử lý mềm dẻo để phù hợp hơn cho các ứng dụng không dây, đồng thời có khả năng chống đụng độ mạnh, có hiệu quả tích hợp cao trên FPGA. Nó được xây dựng theo mô hình sử dụng các hàm băm lặp quay vòng, phần tử điều khiển được. Các tham số đầu vào của hàm băm có thể được tùy biến bởi người dùng như: độ dài bản tin, độ dài khóa, số lần lặp của hàm quay vòng, độ lớn của kết quả băm. Đây là những vấn đề rất được quan tâm trong bài báo này.


Từ khóa


hàm băm, phần tử điều khiển được, thuật toán MBM, phần tử chuyển mạch phụ thuộc dữ liệu, FPGA

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved