TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÂN URE NHẢ CHẬM TRÊN CƠ SỞ POLIVINYL AXETAT VÀ BENTONIT | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÂN URE NHẢ CHẬM TRÊN CƠ SỞ POLIVINYL AXETAT VÀ BENTONIT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

Trần Quốc Toàn Email to author, Trường Đại học Sư Phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phân bón ure nhả chậm trên cơ sở polivinyl axetat, khoáng sét bentonit đã được nghiên cứu tổng hợp. Đặc tính nhả chất dinh dưỡng của sản phẩm trong môi trường nước và môi trường đất đã được nghiên cứu để so sánh với phân bón ure thông thường và tiêu chuẩn của ủy ban chuẩn hóa Châu Âu. Bằng phương pháp phân tích IR, XRD, SEM, cho thấy sự có mặt polyvinyl axetat, bentonit đã làm bền cấu trúc của phân bón, làm chậm quá trình nhả N của ure, giảm thất thoát phân bón và giảm thiểu ô nhiễm của môi trường. Kết quả cho thấy, với mẫu phân có tỉ lệ khối lượng tỉ lệ khối lượng ure:bentonit:PVAc trong hỗn hợp tương ứng là 90:10:4; nhả khoảng 60,15% N trong 12 giờ trong môi trường nước và 71,12% N trong 28 ngày trong môi trường đất.


Từ khóa


phân bón, ure, nhả chậm, polivinyl axetat, bentonit

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved