HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN SÔNG THAO, HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ | Giới | TNU Journal of Science and Technology

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN SÔNG THAO, HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

Ngô Văn Giới Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bàı báo này nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại thị trấn Sông Thao và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy CTRSH của thị trấn chủ yếu là hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học và các thành phần CTR có thể đốt cháy. Lượng phát sinh CTRSH trên địa bàn thị trấn là khoảng 4,95 tấn/ngày. Với hệ số phát sinh CTR trung bình là: 0,64 kg/người/ngày. Dự báo đến năm 2030 lượng CTRSH tại khu vực nghiên cứu sẽ phát sinh tăng 1,14 lần so với năm 2017. CTRSH chưa được phân loại tại nguồn, dụng cụ thu gom vận chuyển còn thiếu và kém hiện đại. Ý thức của cộng đồng chưa tốt, vẫn còn tồn tại tình trạng vứt CTRSH bừa bãi không đúng nơi quy định, hiệu quả tái chế, tái sử dụng chưa cao. Để quản lý tốt CTRSH tại khu vực nghiên cứu cần áp dụng đồng bộ một số giải pháp như: phân loại rác tại nguồn, giải pháp công nghệ xử lý, giải pháp thu gom vận chuyển và giải pháp về tuyên truyền giáo dục.


Từ khóa


Chất thải rắn, quản lý môi trường, rác thải, ô nhiễm, Sông Thao

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved