MỘT SỐ VÍ DỤ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ FROBENIUS | Nhung | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ VÍ DỤ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ FROBENIUS

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Nhung Email to author, Trường Đại học Nông lâm - ĐHTN
2. Nguyễn Thị Dung, Trường Đại học Nông lâm - ĐHTN

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi đưa ra một số ví dụ liên quan tới vấn dề Forbenius như các nữa nhóm số đối xứng, giả đối xứng, hầu đối xứng.

Từ khóa


số Frobenius, số giả- Frobenius, số hầu Frobenius, nửa nhóm đối xứng, nửa nhóm giả đối xứng, nửa nhóm hầu đối xứng

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved