ĐA DẠNG YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA KHU HỆ THỰC VẬT HUYỆN PHÙ NINH , TỈNH PHÚ THỌ | Liêm | TNU Journal of Science and Technology

ĐA DẠNG YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA KHU HỆ THỰC VẬT HUYỆN PHÙ NINH , TỈNH PHÚ THỌ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Nguyễn Bình Liêm Email to author, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
2. Lê Đồng Tấn, Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.
3. Đỗ Hữu Thư, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Tóm tắt


Các yếu tố địa lý thực vật là một trong những yếu tố quan trọng khi nghiên cứu một hệ thực vật hay bất kỳ một khu hệ sinh vật nào. Do đó, việc phân tích yếu tố địa lý của khu hệ thực vật làm cơ sở cho công tác bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học và tính đặc hữu ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ làm cơ sở để phát triển nguồn tài nguyên quan trọng tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng loài đã thống kê được là 764 loài, chúng tôi tiến hành nghiên cứu sự phân bố yếu tố địa lý và sắp xếp được vào 19 yếu tố địa lý thực vật. Hệ thực vật huyện Phù Ninh có tỷ trọng yếu tố đặc hữu là 75 loài, chiếm 9,82% trong tổng số 764 loài của hệ thực vật. Riêng yếu tố đặc hữu Bắc Bộ có 37 loài, chiếm 4,84% thuộc 35 chi, chiếm 6,86% tổng số chi đặc hữu và 31 họ, chiếm 20,13% tổng số họ đặc hữu. Các yếu tố Đông Dương, Châu Á nhiệt đới, Ấn Độ đều là những yếu tố có số lượng loài phong phú. Điều này cũng tương tự như hệ thực vật ViệtNam. Yếu tố di cư hiện đại, nhập nội và cây trồng có 58 loài, chiếm 7,59% tổng số loài. Sự đa dạng về các yếu tố địa lý nói lên tính đa dạng và giá trị khoa học của hệ thực vật huyện Phù Ninh.


Từ khóa


Yếu tố địa lý thực vật, bảo tồn, đa dạng, đặc hữu, huyện Phù Ninh.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved