HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ Ở LÀO CAI DƯỚI THỜI GIA LONG VÀ MINH MỆNH | Đồng | TNU Journal of Science and Technology

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ Ở LÀO CAI DƯỚI THỜI GIA LONG VÀ MINH MỆNH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

Nguyễn Đại Đồng Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Bắc, là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Vì vậy, Triều Nguyễn đã đẩy mạnh hoạt động khai thác mỏ nơi đây. Trong bài báo này, tác giả tập trung giải quyết 3 vấn đề chính: Địa danh vùng đất Lào Cai qua các thời kỳ lịch sử; Chủ trương, chính sách và hoạt động khai thác mỏ của Triều Nguyễn - đặc biệt thời vua Gia Long, Minh Mệnh; Trên cơ sở về hoạt động khai thác mỏ của Triều Nguyễn ở Lào Cai, tác giả rút ra một số nhận xét về chính sách, tổ chức và hoạt động khai thác mỏ của nhà Nguyễn ở Lào Cai đầu thế kỷ XIX.


Từ khóa


Lào Cai, Hưng Hoá, khai mỏ, thời Nguyễn, thế kỷ XIX.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved