THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Bính | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Bính Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Dương Tố Quỳnh, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Thanh, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực thể thao, chúng tôi đã tiến hành đánh giá thực trạng sử dụng các phương tiện chuyên môn trong giảng dạy môn Bóng chuyền cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (ĐHKT&QTKD–ĐHTN). Quá trình nghiên cứu đề tài đã chỉ ra được công tác giáo dục thể chất của Nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế; kết quả học tập của sinh viên còn thấp, vẫn còn có sinh viên có thể lực yếu  kém. Cùng với đó, việc sử dụng các bài tập chuyên môn trong giảng dạy môn học Bóng chuyền còn chưa hiệu quả, số lượng các bài tập vẫn còn ít và chưa phù hợp với sinh viên Nhà trường với đặc thù nhiều sinh viên nữ. Việc đánh giá được thực trạng trên sẽ làm cơ sở cho việc lựa chọn các phương tiện chuyên môn của môn học Bóng chuyền cho phù hợp với người học, góp phần cải thiện, nâng cao kết quả học tập và thể lực cho sinh viên Nhà trường.


Từ khóa


Thực trạng, phương tiện chuyên môn, Giáo dục thể chất, Bóng chuyền, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved