MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN LỰA CHỌN MÔN HỌC TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN LỰA CHỌN MÔN HỌC TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Dũng Email to author, Trường Đại học Sư phạm- ĐH Thái Nguyên
2. Lê Văn Hùng, Trường Đại học Sư phạm- ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Qua nghiên cứu, đề tài đã chỉ ra được thực trạng việc lựa chọn môn học tự chọn, kết quả học tập môn học tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất dành cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao. Từ đó nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng các giải pháp giúp sinh viên lựa chọn môn học tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất dành cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, qua đó giúp sinh viên phát triển thể lực, nâng cao kết quả học tập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.


Từ khóa


Giải pháp, giáo dục thể chất, lựa chọn, sinh viên, thể dục thể thao

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved