MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU TRONG VIỆC ÁP DỤNG CDIO ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Chiến | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU TRONG VIỆC ÁP DỤNG CDIO ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Chiến Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Trường Sơn, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Như Tiến, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Vấn đề cốt lõi trong đổi mới giáo dục đại học là chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Để thực hiện được mục tiêu này, khâu có tính tiên quyết là phải xác định chính xác chuẩn đầu ra để từ đó phát triển chương trình đào tạo. Việc này được tiến hành thông qua khảo sát các bên liên quan để có được tập hợp các chuẩn đầu ra mong muốn (các chuyên gia, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, giảng viên), từ đó xây dựng chương trình đào tạo bám sát mục tiêu đề ra. Bài báo đề cập đến một số kết quả ban đầu trong việc áp dụng CDIO để xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo và đưa ra một số nội dung cần đầu tư để xác định chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo.


Từ khóa


Chuẩn đầu ra, chương trình giáo dục đại học, CDIO, phát triển chương trình đào tạo, xác định chuẩn đầu ra.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved