ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUA MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUA MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Phạm Văn Hùng Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Huy Hùng, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam và thế giới về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho thấy rằng đánh giá đầu ra là xu hướng của thế giới nhưng lại ít được quan tâm ở Việt Nam. Hoạt động này giúp đánh giá lại quá trình đào tạo, qua đó tìm ra được những giải pháp đúng đắn và hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng đào tạo. Đại học Thái Nguyên là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam thực hiện đánh giá đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT), mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện nhưng bước đầu đã xây dựng được phương pháp đánh giá phù hợp.


Từ khóa


đánh giá đầu ra, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, mức độ đáp ứng, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved