ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS): KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS): KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

Nguyễn Thị Kim Huyền Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dựa trên các Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IAS) kết hợp vận dụng vào điều kiện thực tế ở Việt Nam, từ những năm đầu thế kỷ XXI, Bộ Tài chính đã tiến hành xây dựng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), đánh dấu sự ra đời của 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 vào ngày 31 tháng 12 năm 2001 và đến ngày 28 tháng 12 năm 2005 là sự ra đời của 4 chuẩn mực kế toán cuối cùng. Cho tới nay, tại Việt Nam, đã và đang áp dụng 26 chuẩn mực kế toán, xét về thực tế, VAS nói chung, VAS21 – Trình bày báo cáo tài chính nói riêng chưa thực sự “hòa hợp” với IAS, trong đó có IFRS. Bài viết này nhằm đề cập đến một số kinh nghiệm ứng dụng IFRS ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Từ khóa


Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS), chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS).

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved