ỨNG DỤNG OPEN GIS (QGIS) VÀ HỆ QUẢN TRỊ POSTGIS/POSTGRESQL TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN | Khánh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG OPEN GIS (QGIS) VÀ HỆ QUẢN TRỊ POSTGIS/POSTGRESQL TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Chu Thị Khánh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Chu Thị Thơm, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Quàng Văn Hợi, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Trần Tuấn Anh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Ngọc Anh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu ứng dụng OpenGIS và hệ quản trị PostGIS/PostgreSQL trong công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên cho thấy, nghiên cứu đã xây dựng được dữ liệu bản đồ Trường Đại học Nông Lâm với hệ quy chiếu VN2000; xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính với bảng thuộc tính thể hiện đầy đủ thông tin thửa đất như mục đích sử dụng, diện tích,… Đồng thời, nghiên cứu đã đưa được cơ sở dữ liệu đất đai lên hệ quản trị PostGIS/PostgreSQL và tạo thông tin kết nối cho từng đối tượng người dùng để có thể khai thác dữ liệu cần thiết ở bất cứ đâu với thông tin kết nối. Trên cơ sở đó, thành lập được Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên bằng việc khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị PostGIS/PostgreSQL,...


Từ khóa


GIS, dữ liệu đất đai, mã mở nguồn, quản lý, thông tin…

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved