NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ANTHRAQUINONE TỔNG SỐ TRONG DƯỢC LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG | Ánh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ANTHRAQUINONE TỔNG SỐ TRONG DƯỢC LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Ánh Email to author, Viện Khoa học Sự sống - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Phú Cường, Viện Khoa học Sự sống - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Duyên, Viện Khoa học Sự sống - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nhóm tác giả đã nghiên cứu hoàn thiện được quy trình phân tích hàm lượng anthraquinone tổng số trong dược liệu bằng phương pháp đo quang. Dùng acid acetic thuỷ phân anthraglycosid thành aglycon rồi chiết bằng ether ethylic, làm phản ứng Bomtraeger với dịch chiết, đo mật độ quang ở bước sóng λ = 455 nm để xác định hàm lượng anthraquinone tổng số. Qua thực nghiệm đã xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính y = 0,2834x + 0,0092 với R² = 0,995 ở khoảng nồng độ 0 – 1,8 mg%. Giới hạn phát hiện là 0,004%, giới hạn định lượng là 0,015%. Độ thu hồi của phương pháp xác định theo Emodin nằm trong khoảng (94,00±0,06)% ÷ (98,50±0,07)%. Hàm lượng anthraquinone tổng số trong một số loại dược liệu: Đại hoàng 1,33% với RSD là 1,21%; Ba kích 0,32% với RSD là 2,81% và Muồng trâu 0,28% với RSD là 3,48%. Các thông số nghiên cứu đều phù hợp với TCVN 6910:2001 về độ chính xác của phương pháp và kết quả đo.


Từ khóa


Anthraquinone, phương pháp đo quang, dược liệu, thủy phân, mật độ quang

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved