ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CẢM XÓI MÒN CỦA CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ BẢN LẦU, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI | Lập | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CẢM XÓI MÒN CỦA CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ BẢN LẦU, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

Kiều Quốc Lập Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Độ nhạy cảm xói mòn của cảnh quan là tổng hợp các mức độ nhạy cảm của các hợp phần cảnh quan đối với các hiện tượng cụ thể. Đánh giá độ nhạy cảm xói mòn cảnh quan là hướng nghiên cứu mới trong định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường của lãnh thổ hành chính cấp xã. Trong nghiên cứu này tác giả ứng dụng công thức mất đất phổ dụng của Wiscehmeir và Smith, phương pháp trung bình cộng, kết hợp với phương pháp phân tích không gian GIS để đánh giá mức độ nhạy cảm xói mòn của cảnh quan của xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ các mức độ nhạy cảm xói mòn của từng đơn vị cảnh quan, phân cấp mức độ xói mòn đất theo tiềm năng và thực tế, từ đó định hướng các biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường khu vực nghiên cứu.


Từ khóa


Bản Lầu, cảnh quan, độ nhạy cảm, môi trường, xói mòn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved