ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DUY TRÌ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HÓA THƯỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN | Binh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DUY TRÌ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HÓA THƯỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Phan Đình Binh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Đức Dương, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã được triển khai tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy: đến nay xã đã đạt được 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trong đó có tiêu chí về môi trường cụ thể như: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh,  Cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường, Đường làng, ngõ, xóm cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động gây suy giảm môi trường, Nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch ... đều đạt chuẩn nông thôn mới.


Từ khóa


Hiện trạng môi trường, nông thôn mới, tiêu chí môi trường, xã Hóa Thượng,

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved