ĐỊNH LÝ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM KHÁC KHÔNG CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI TOÁN TỬ BAOUEDI – GOULAOUIC | Nguyệt | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH LÝ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM KHÁC KHÔNG CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI TOÁN TỬ BAOUEDI – GOULAOUIC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Mông Thị Nguyệt Email to author, Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nông Thị Thêm, Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài toán biên luôn là chủ đề nghiên cứu được nhiều nhà khoa học quan tâm bởi những ứng dụng của nó trong các ngành vật lý, hóa học. Đặc biệt, việc nghiên cứu những bài toán biên chứa toán tử elliptic suy biến, việc chỉ ra điều kiện tồn tại nghiệm, điều kiện không tồn tại nghiệm của bài toán là khó, phức tạp. Kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển lý thuyết toán học. Trong bài báo này, chúng tôi chỉ ra điều kiện không tồn tại nghiệm của bài toán biên chứa toán tử Baouedi – Goulaouic trong R3. Điều kiện không tồn tại nghiệm có ý nghĩa quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu tồn tại nghiệm yếu của bài toán.


Từ khóa


Bài toán biên, toán tử elliptic, toán tử Baouedi – Goulaouic, nghiệm yếu.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved