PHƯƠNG PHÁP LẶP ẨN TRONG KHÔNG GIAN HILBERT | Lạng | TNU Journal of Science and Technology

PHƯƠNG PHÁP LẶP ẨN TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

Nguyễn Đức Lạng Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa vào các phương pháp lặp ẩn dựa trên phương pháp
lặp Krasnoselskii-Mann co tìm điểm bất động các ánh xạ không giãn từ một tập con
lồi, đóng trong không gian Hilbert thực vào chính nó.


Từ khóa


Ánh xạ không giãn, điểm bất động, bấ t đẳ ng thứ c biến phâ n

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved