PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG | Phương | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Cao Thị Minh Phương Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Xây dựng nền kinh tế nông nghiệp phát triển cao và ổn định là chìa khóa để giảm thiểu và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa và xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Trong bài báo này tác giả đi sâu nghiên cứu thực tiễn tại một số địa phương và rút ra bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới.


Từ khóa


Kinh tế nông nghiệp, nông thôn mới, kinh nghiệm, bài học, nội dung

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved