QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH SẢN PHẨM CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU | Tình | TNU Journal of Science and Technology

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH SẢN PHẨM CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Dương Thị Tình Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Quản lý nhà nước đối với kinh doanh sản phẩm chè chính là việc nhà nước dùng các công cụ, chính sách, luật pháp trong quá trình thực hiện chức năng hoạch định tổ chức lãnh đạo và kiểm soát kinh doanh sản phẩm chè đến đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Chè là một trong những sản phẩm có thương hiệu trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, luôn được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, tập trung chỉ đạo sản xuất và kinh doang nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Mặc dù, đã đạt được nhiều thành tựu nhất định nhưng trong công tác quản lý kinh doanh sản phẩm này còn nhiều bất cập. Cần đưa ra một số giải pháp nhằm tạo cơ sở khai thác mọi tiềm năng của cây chè và nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh sản phẩm chè trên địa bàn huyện.


Từ khóa


Quản lý, kinh doanh, sản phẩm chè

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved