CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2012 | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2012

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Lý Thị Thu Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Định Hóa là một huyện miền núi, có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trải qua lịch sử đấu tranh lâu dài, cùng với những khó khăn về kinh tế, những nhận thức chưa đúng về văn hóa dân tộc của một thời kỳ lịch sử, một số nét văn hóa truyền thống đã bị phai nhạt, có những bản sắc đứng trước nguy cơ biến mất. Đứng trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã có những Chỉ thị, Nghị quyết, đề án nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Từ khóa


Bảo tồn, phát huy, giá trị văn hóa, văn hóa phi vật thể, huyện Định Hóa…

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved