SỬ DỤNG ĐỘ TRUNG GIAN CỦA CÁC CẠNH PHÁT HIỆN CỘNG ĐỒNG GỐI NHAU | Trinh | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG ĐỘ TRUNG GIAN CỦA CÁC CẠNH PHÁT HIỆN CỘNG ĐỒNG GỐI NHAU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Nguyễn Hiền Trinh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Hải Thanh, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Cáp Thanh Tùng, Trường Đại học sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề xuất một phương pháp cải tiến nhằm phát hiện các cộng đồng gối nhau trên đồ thị mạng xã hội dựa trên độ trung gian của cạnh. Nghiên cứu giới thiệu các khái niệm liên quan đến đồ thị mạng xã hội, độ đo trung tâm của đỉnh, của đồ thị, độ trung gian của cạnh, phần thực hiện thuật toán GN (Girvan-Newman) với phép duyệt BFS (Breadth-First Search) và cải tiến GN sử dụng độ đo trung gian cạnh để tỉa dần các đỉnh/cạnh không cần thiết và tối ưu hóa trình tự lựa chọn đỉnh để phát hiện các cộng đồng gối nhau trên đồ thị mạng hiệu quả.


Từ khóa


Đồ thị, mạng xã hội, cấu trúc cộng đồng, độ trung gian cạnh, cộng đồng gối nhau.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved