TÍNH CHẤT ĐIỆN - TỪ VÀ QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU MULTIFERROIC BaTi1-xMnxO3 TRONG PHA LỤC GIÁC | Dung | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH CHẤT ĐIỆN - TỪ VÀ QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU MULTIFERROIC BaTi1-xMnxO3 TRONG PHA LỤC GIÁC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Dung Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Viết Hoằng, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên
3. Nguyễn văn Đăng, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Vật liệu multiferroic BaTi1-xMnxO3 (  x= 0.0 ; 0.07 ≤  x  ≤  0.12 )  (BTMO)  được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Ảnh hưởng của sự thay thế Mn cho Ti lên cấu trúc tinh thể, tính chất điện - từ và quang học của vật liệu BaTi1-xMnxO3 đã được khảo sát chi tiết. Kết quả phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X cho thấy, khi Mn thay thế cho Ti, cấu trúc của vật liệu chuyển từ cấu trúc tứ giác (P4mm) sang cấu trúc lục giác (P63/mmc). Tất cả các mẫu pha tạp đều đồng tồn tại cả tính chất sắt điện và tính chất sắt từ ở nhiệt độ phòng. Kết quả đo từ độ phụ thuộc từ trường của các mẫu cho thấy, từ độ bão hòa của các mẫu tại từ trường 2 Tesla tăng tuyến tính theo x. Ảnh hưởng của sự thay thế Mn cho Ti lên tính chất dẫn và độ rộng vùng cấm của vật liệu cũng được chúng tôi khảo sát thông qua phép đo phổ hấp thụ.


Từ khóa


Vật liệu multiferroic, XRD, Hấp thụ ánh sáng, Từ độ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved