PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE SỬ DỤNG MẠNG NEURAL TRUYỀN THẲNG | Liên | TNU Journal of Science and Technology

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE SỬ DỤNG MẠNG NEURAL TRUYỀN THẲNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Phạm Thi Liên Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Thị Lan Phương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Tuấn Việt, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nhận dạng biển số xe tự động đã và đang được ứng dụng rất phổ biến hiện nay. Nhiều phương pháp nhận dạng biển số xe được đề xuất. Bài báo này trình bày một thuật toán nhận dạng biển số xe trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật phân vùng ảnh gọi là cửa sổ trượt đồng tâm (Sliding Concentric Windows - SCW) và kết hợp nhận dạng ký tự Neural Network. Chúng tôi đã thử nghiệm phương pháp nhận dạng ký tự sử dụng mạng neural truyền thẳng (Feed Forward Neural Network (FFNN)) trên cơ sở dữ liệu ảnh (CSDL) là biển số xe của Việt Nam.


Từ khóa


SCW, nhận dạng biển số xe, cửa sổ trượt đồng tâm, gán nhãn thành phần liên thông, nhận dạng ký tự

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved