SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGUỒN NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO TRONG QUY HOẠCH, CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG Ở VIỆT NAM | Thụy | TNU Journal of Science and Technology

SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGUỒN NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO TRONG QUY HOẠCH, CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

Nguyễn Vĩnh Thụy Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hƣởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Việc thúc đẩy phát triển và sử dụng năng lƣợng tái tạo (NLTT) nhằm đảm bảo an ninh năng lƣợng và giảm phát thải khí nhà kính là chiến lƣợc quan trọng của quốc gia. Nghiên cứu đã xây dựng các kịch bản dựa trên các quy hoạch, chiến lƣợc phát triển năng lƣợng quốc gia và sử dụng phần mềm LEAP để tính toán, xem xét sự chuyển dịch cơ cấu của các nguồn NLTT cho phát điện đến năm 2030. Kết quả cho thấy, khi không có những giải pháp hữu hiệu để thực hiện quy hoạch, chiến lƣợc năng lƣợng đã đề ra thì nguồn NLTT sẽ không đƣợc huy động thêm. Ngƣợc lại, khi nhận đƣợc sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và có những chính sách phù hợp thì cơ cấu nguồn NLTT sẽ gia tăng đáng kể. Nghiên cứu này có thể là tài liệu tham khảo cho công tác hoạch định chiến lƣợc thúc đẩy sử dụng NLTT cho phát điện ở Việt Nam.

 


Từ khóa


Năng lượng tái tạo, phát điện, cơ cấu, LEAP, quy hoạch, chiến lược.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved