ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN ỐNG DẪN DẦU VỚI TÁC ĐỘNG XEN KÊNH DỌC VÀ NGANG TRỤC | Đức | TNU Journal of Science and Technology

ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN ỐNG DẪN DẦU VỚI TÁC ĐỘNG XEN KÊNH DỌC VÀ NGANG TRỤC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

Nguyễn Anh Đức Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày vấn đề thiết kế bộ điều khiển đặt tại biên để đạt mục tiêu ổn định toàn cục cho hệ thống ống dẫn dầu trong điều kiện có nhiễu tác động. Dựa trên cách tiếp cận thông qua năng lượng của hệ thống, bài báo đã đưa ra được mô hình toán học của hệ thống có xét đến tác động xen kênh. Phương pháp thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ổn định Lyapunov được sử dụng để tìm ra bộ điều khiển. Hiệu quả của hệ thống kín được kiểm nghiệm thông qua một số kết quả mô phỏng.


Từ khóa


ống dẫn dầu, điều khiển biên, hệ phi tuyến, tác động xen kênh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved