CẢI TIẾN LUẬT HỌC CỦA FUZZY ART VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN ĐOẠN CÁC ẢNH MÀU | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

CẢI TIẾN LUẬT HỌC CỦA FUZZY ART VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN ĐOẠN CÁC ẢNH MÀU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Nông Thị Hoa Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Xuân Hưng, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Fuzzy Adaptive Resonance Theory (Fuzzy ART) là mạng nơ-ron nhân tạo dùng cho nhiệm vụ phân cụm dữ liệu với hai ưu điểm nổi bật gồm học trực tuyến và tính toán đơn giản. Tuy nhiên, luật học của Fuzzy ART lại học chưa hiệu quả một số mẫu huấn luyện. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một luật học cải tiến cho Fuzzy ART để nâng cao chất lượng kết quả của quá trình học. Để chứng minh tính hiệu quả của luật học đề xuất, các thực nghiệm được làm để giải quyết bài toán phân đoạn các ảnh màu. Kết quả thực nghiệm cho thấy FuzzyART với luật học đề xuất phân đoạn tốt hơn các mô hình so sánh.


Từ khóa


Fuzzy ART, luật học, phân đoạn ảnh, mạng nơ-ron nhân tạo, xử lý ảnh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved