TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ | Liên | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Yến Liên Email to author, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
2. Nghiêm Trung Dũng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Bài báo trình bày tổng quan về phương pháp xác định hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm phương pháp đo đạc và mô hình. Các kỹ thuật đo phát thải trong điều kiện có kiểm soát của phòng thí nghiễm và ngoài thực tế đã được tổng hợp đầy đủ và phân tích về ưu, nhược điểm, cũng như khả năng ứng dụng của chúng. Bài báo cũng đã giới thiệu công cụ mô hình, các phần mềm mô phỏng, thường được sử dụng để xác định hệ phát thải. Các phương pháp đề cập ở trên có thể được sử dụng trong việc thử công nhận kiểu cũng như cho các mục tiêu nghiên cứu khác. Do đó, bài báo có thể góp phần vào việc nghiên cứu sự phát thải các chất ô nhiễm không khí từ nguồn động, để tạo cơ sở khoa học cho công tác quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam.


Từ khóa


Phương tiện vận tải, hệ số phát thải, đo phát thải, thử công nhận kiểu, mô hình phát thải

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved