ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NHẢ CHẬM TỚI NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CHÈ KINH DOANH TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NHẢ CHẬM TỚI NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CHÈ KINH DOANH TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Trần Quốc Toàn Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Hoá học - Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
3. Nguyễn Trung Đức, Viện Hoá học - Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
4. Đỗ Công Hoan, Viện Hoá học - Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
5. Nguyễn Thu Hương, Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ thương mại Lạc Trung

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân NPK nhả chậm đến năng suất và hiệu quả kinh tế của cây chè kinh doanh tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Thí nghiệm được thực hiện trên giống chè LDP1 trong năm 2015 với bốn mức bón khác nhau và công thức đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy phân bón NPK nhả chậm đã ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất và hiệu quả kinh tế cây chè kinh doanh LDP1. Khi bón phân nhả chậm với liều lượng 180kg N/ha, 60kg P2O5/ha, 60kg K2O/ha (tương đương 60% lượng thông thường), chè LDP1 cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất so với công thức đối chứng.


Từ khóa


Chè kinh doanh, phân bón nhả chậm, NPK, năng suất, hiệu quả kinh tế

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved