PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH | Nhiễm | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Nhiễm Email to author, UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
2. Nguyễn Thị Minh Hiền, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Vụ đông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thái Bình, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho lao động ở nông thôn. Phát triển vụ đông trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong những năm qua đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các khía cạnh: quy mô diện tích, hình thức tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng, nguồn lực sản xuất, kỹ thuật canh tác, tiêu thụ, liên kết và hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường.  Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến tính ổn định trong tiêu thụ sản phẩm, đầu tư nguồn lực sản xuất, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển sản xuất vụ đông tại tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất vụ đông trên địa bàn tỉnh.


Từ khóa


Giải pháp, phát triển, vụ đông, Thái Bình

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved