XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN PHỔ BIẾN NUÔI TRÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO GAS PRODUCTION | Thăng | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN PHỔ BIẾN NUÔI TRÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO GAS PRODUCTION

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/05/19                Ngày đăng: 30/07/19

Các tác giả

1. Trần Văn Thăng Email to author, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Lan, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi - Viện Chăn nuôi Quốc gia
3. Tạ Văn Cần, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi - Viện Chăn nuôi Quốc gia
4. Nguyễn Văn Đại, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi - Viện Chăn nuôi Quốc gia

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu bằng phương pháp in vitro gas production. Hai trâu đực, 18 tháng tuổi, khối lượng trung bình 234 kg được sử dụng để lấy dịch dạ cỏ. Bốn loại thức ăn thô xanh và sáu loại thức ăn thô khô được sử dụng để xác định giá trị dinh dưỡng bằng phương pháp in vitro gas production. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm thức ăn thô xanh có tỷ lệ vật chất khô, protein thô và xơ thô biến động lần lượt là 15,52-25,58%; 6,75-12,14% và 20,17- 30,83%. Nhóm thức ăn thô khô có tỷ lệ vật chất khô, protein thô và xơ thô biến động lần lượt là 86,49-91,25%; 5,15-26,40% và 10,70-32,56%. Lượng khí sinh ra tăng dần theo thời gian ủ mẫu trong cả hai nhóm thức ăn thô xanh và thô khô, mỗi loại thức ăn khác nhau có lượng khí sinh ra cũng khác nhau. Tiềm năng sinh khí và tốc độ sinh khí của nhóm thức ăn thô xanh và thô khô biến động lần lượt là 42,80-52,87 ml và 0,03-0,04% giờ và  31,56-58,20 ml và 0,02-0,05% giờ. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của thức ăn thô khô biến động từ 32,46-40,97% thấp hơn so với thức ăn thô xanh biến động từ 53,28-60,35 trừ bột lá sắn (61,83%). Năng lượng trao đổi của các loại thức ăn biến động từ 6,62-10,73 MJ/kg DM.


Từ khóa


Digestibility; Dry forage; Energy value; Green forage; In vitro gas production

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved