GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NHÀ Ở VÙNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN | Đức | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NHÀ Ở VÙNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Tiến Đức Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Thị Thu Huyền, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Xuân Thành, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trở nên trầm trọng và có xu hướng diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, do đó cần phải có các giải pháp thích ứng cho tất cả các lĩnh vực để giảm nhẹ và ứng phó với các điều kiện cực đoan của biến đổi khí hậu.Trên cơ sở phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đã xảy ra và dựa vào các kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Thái Nguyên. Bài báo sử dụng phương pháp ma trận xác định các tác động của biến đổi khí hậu tác động đến nhà ở nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên. Sau đó kiến nghị đưa ra các giải pháp quy hoạch và kiến trúc cho nhà ở nông thôn thích ứng với các hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa


Biến đổi khí hậu, Giải pháp thích ứng, Nhà ở nông thôn miền núi, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved