TỔNG QUAN PHÂN LOẠI UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI NĂM 2016 | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG QUAN PHÂN LOẠI UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI NĂM 2016

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/10/19                Ngày hoàn thiện: 13/01/20                Ngày đăng: 31/01/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Quốc Huy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Ngọc Mai, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Đức Thắng, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Việc phân loại ung thư biểu mô tuyến tiền liệt đã trải qua nhiều lần sửa đổi lớn trong vòng gần 40 năm qua. Hiện nay, ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới vẫn áp dụng cách phân loại mô bệnh học theo Tổ chức y tế thế giới năm 2004. Bảng phân loại theo Tổ chức y tế thế giới năm 2004 đã phân loại khá đầy đủ các típ mô bệnh học tổn thương tiền ung thư và những hiểu biết cơ bản về sinh học phân tử trong ung thư tuyến tiền liệt. Năm 2016, Tổ chức y tế thế giới đã có những cập nhật quan trọng so với năm 2004 về các típ mô bệnh học mới, các biến thể mới của ung thư biểu mô tuyến típ tuyến nang, các dấu ấn hóa mô miễn dịch mới cho chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và những sửa đổi trong phân độ mô học theo thang điểm Gleason.Phân loại ung thư biểu mô tuyến tiền liệt theo phân loại của Tổ chức y tế Thế giới là hệ thống phân loại chi tiết, có ý nghĩa thực tiễn cần được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Từ khóa


phân loại mô bệnh học; tuyến tiền liệt; ung thư biểu mô tuyến tiền liệt; hóa mô miễn dịch, thang điểm Gleason.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. IARC, “Prostate source: Globocan 2018”, March, 2019. [Online]. Available: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/27-Prostate-fact-sheet.pdf/. [Accessed Oct. 1, 2019].

[2]. IARC, “Viet Nam source: Globocan 2018”, May, 2019. [Online]. Available: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf/. [Accessed Oct. 1, 2019].

[3]. K. T. Mai et al., Instructions for diagnosis and treatment of prostate cancer. Medical publishing house, Ha Noi (In Vietnamese), 2014, pp. 8-9,.

[4]. A. Bocking, and E. Sinagowitz, “Histologic grading of prostatic carcinoma,” Pathol Res. Pract, 168(3), pp. 115-125, 1980.

[5]. A. Weidhase, and E. Kunze, “Incidence and morphology of coexisting carcinomas of the urinary bladder and prostate,” Verh Dtsch Ges Pathol, 77, pp. 142-146, 1993.

[6]. J. N. Eble et al., Pathology and Gennetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs, WHO Classification of of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs, 3th, 2004.

[7]. T. M. Ulbright et al., WHO Classification of of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs, WHO Classification of of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs, 4th, 2016, pp. 189-226.

[8]. D. F. Gleason, “Classification of prostatic carcinomas,” Cancer Chemother Rep., 50(3), pp. 125-128, 1966.

[9]. J. I. Epstein et al., “The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma,” Am J. Surg Pathol, 29(9), pp. 1228-1242, 2005.

[10]. P. Helpap and L. Egevad, “The significance of modified Gleason grading of prostatic carcinoma in biopsy and radical prostatectomy specimens,” Virchows Arch, 449(6), pp. 622-627, 2006.

[11]. A. Billis et al., “The value of the 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) modified Gleason grading system as a predictor of biochemical recurrence after radical prostatectomy,” Int. Urol Nephrol, 46(5), pp. 935-940, 2014.

[12]. J. I. Epstein et al., “The 2014 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma: Definition of Grading Patterns and Proposal for a New Grading System,” Am J. Surg Pathol, 40(2), pp. 244-252, 2016.

[13]. H. Samaratunga et al., “From Gleason to International Society of Urological Pathology (ISUP) grading of prostate cancer,” Scand J. Urol, 50(5), pp. 325-329, 2016.

[14]. J. I. Epstein et al., “A Contemporary Prostate Cancer Grading System: A Validated Alternative to the Gleason Score,” Eur Urol, 69(3), pp. 428-435, 2016.

[15]. P. A. Humphrey et al., “The 2016 WHO classification of tumor of the Urinary system and male genital organs-Part B,” Prostate and Bladder Tumor. Eur Urol, 70(1), pp. 106-119, 2016.

[16]. G. A. Frank et al., “A new WHO classification of prostate tumors,” Scand J. Urol, 78(4), pp. 32-42, 2016.

[17]. K. Inamura, “Prostatic cancers: understanding their molecular pathology and the 2016 WHO classification,” Oncotarget, 18(2), pp. 14723-14737, 2018.

[18]. J. Liu et al., “The validation of the 2014 International Society of Urological Pathology (ISUP) grading system for patient with high-risk prostate cancer: a single-center retrospective study,” Cancer Management and Research, 11, pp. 6521-6529, 2019.

[19]. J. Grogan et al., “Predictive value of the 2014 International Society of Urological Pathology grading system for prostate cancer in patients undergoing radical prostatetomy with long-term follow-up,” BJU Int., 120(5), pp. 651-658, 2017.

[20]. A. Offermann et al., “Prognostic value of the New Prostate Cancer International Society of Urological Pathology Grade Groups,” Frontiers in Medicine, 157(4), pp. 1-7, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved