MỘT VÀI KẾT QUẢ MỚI VỀ BÀI TOÁN ĐẢM BẢO CHI PHÍ ĐIỀU KHIỂN TRONG THỜI GIAN HỮU HẠN CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH PHÂN THỨ PHÙ HỢP | Phương | TNU Journal of Science and Technology

MỘT VÀI KẾT QUẢ MỚI VỀ BÀI TOÁN ĐẢM BẢO CHI PHÍ ĐIỀU KHIỂN TRONG THỜI GIAN HỮU HẠN CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH PHÂN THỨ PHÙ HỢP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/10/19                Ngày hoàn thiện: 18/02/20                Ngày đăng: 20/02/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Phương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Tài Giáp, Trường Cao đẳng Thống kê, Bắc Ninh

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển trong thời gian hữu hạn của hệ phương trình vi phân tuyến tính phân thứ phù hợp. Trước hết, chúng tôi đưa ra một định nghĩa về hàm chi phí. Sau đó, bằng cách sử dụng một số tính chất về giải tích phân thứ, một điều kiện đủ cho việc thiết kế một điều khiển ngược tuyến tính đảm bảo cho hệ đóng tương ứng không những ổn định hữu hạn thời gian mà còn đảm bảo hàm chi phí hữu hạn trong khoảng thời gian đó. Các điều kiện nhận được đều dưới dạng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính và có thể giải số được một cách hiệu quả bằng các thuật toán lồi đã có. Một ví dụ số được đưa ra để minh họa cho sự hiệu quả cho kết quả của chúng tôi.

Từ khóa


bài toán; đảm bảo chi phí điều khiển trong hữu hạn thời gian; hệ phương trình; vi phân tuyến tính phân thứ phù hợp; hàm chi phí

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. R. Khalil, M. Al Horani, A. Yousef and M. Sababheh, “A new definition of fractional derivative,” Journal of Computational and Applied Mathematics, 264, pp. 65-70, 2014.

[2]. T. Abdeljawad, “On conformable fractional calculus,” Journal of Computational and Applied Mathematics, 279, pp. 57- 66, 2015.

[3]. A. Souahia, A.B. Makhlouf and M. Ali Hammami, “Stability analysis of conformable fractional order nonlinear systems,” Indagationes Mathematicae, 28(6), pp. 1265-1274, 2017.

[4]. T. Kaczorek, “Analysis of positive linear continuous-time systems using the conformable derivative,” Int. J. Appl. Math. Comput. Sci, 28(2), pp. 335-340, 2018.

[5]. S. Adly, T. H. T. Ta, and V. N. Phat, “Guaranteed quadratic cost control of nonlinear time varying delay systems via output feedback stabilization,” Pacific Journal of Optimization, 12(3), pp. 649-667, 2016.

[6]. P. Niamsup and V. N. Phat, “A new result on finite-time control of singular linear time-delay systems,” Appl. Math. Lett, 60, pp. 1-7, 2016.

[7]. P. Niamsup, K. Ratchgit and V. N. Phat, “Novel criteria for finite-time stabilization and guaranteed cost control of delayed neural networks,” Neurocomputing, 160, pp. 281-286, 2015.

[8]. M. V. Thuan, “Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays,” Journal of Systems Science and Complexity, 32(2), pp. 496-509, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.02.2169

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved