ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN VI SINH VÀ PHÂN BÓN QUA LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus unshiu Marc) TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI BẮC KẠN | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN VI SINH VÀ PHÂN BÓN QUA LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus unshiu Marc) TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/10/18

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Tuấn Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Minh Tuân, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Luân Thị Đẹp, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Ngọc Lan, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trên giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) 1 năm tuổi tại tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Thí nghiệm gồm 4 công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Các chỉ tiêu về đặc điểm hình thái cây, số lượng lộc, đặc điểm lộc được đo đếm theo dõi. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi bón với lượng 8 kg phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh kết hợp với phân bón lá Đầu Trâu 501 cho giá trị cao nhất về chiều cao cây (134,11 cm), đường kính tán (93,44 cm), số cành cấp I (4,89 cành/cây), cấp II (14,33 cành/cây) và cho giá trị cao hơn về chiều dài lộc (18,75 cm; 26,75 cm; 22,08 cm trên đợt lộc xuân, lộc hè, lộc thu), số lá trên lộc (11,17 lá/lộc xuân; 15,0 lá/lộc hè; 14,58 lá/lộc thu).

Từ khóa


Phân bón hữu cơ vi sinh; phân bón lá; giống quýt ngọt không hạt

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved