PHỐI HỢP MẠNG NƠ-RÔN VỚI RƠLE KHOẢNG CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI | Anh | TNU Journal of Science and Technology

PHỐI HỢP MẠNG NƠ-RÔN VỚI RƠLE KHOẢNG CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

Trương Tuấn Anh Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các đường dây truyền tải đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống điện. Các đường dây có thể gặp nhiều dạng sự cố khác nhau. Khi một đường dây bị sự cố, việc nhanh chóng xác định được chính xác vị trí sự cố có ý nghĩa rất quan trọng. Bài báo này trình bày về một phương pháp phối hợp song song một mạng nơ-rôn MLP với một rơ-le khoảng cách để cải thiện độ chính xác của kết quả xác định vị trí sự cố. Phương pháp chỉ cần sử dụng các tín hiệu dòng và áp ở 1 đầu của đường dây. Các mẫu tín hiệu được mô phỏng từ phần mềm ATP/EMTP. Các kết quả tính toán và mô phỏng cho thấy giải pháp giảm được sai số ước lượng vị trí trung bình từ 0,92% xuống còn 0,42% chiều dài đường dây.


Từ khóa


vị trí sự cố; rơle khoảng cách; mạng nơ-rôn; đường dây truyền tải; sự cố ngắn mạch

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved