SỰ CHUYỂN PHA CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG – TỪ CỦA VẬT LIỆU BaTiO3 PHA TẠP Mn | Huy | TNU Journal of Science and Technology

SỰ CHUYỂN PHA CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG – TỪ CỦA VẬT LIỆU BaTiO3 PHA TẠP Mn

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Chí Huy Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Lại Thị Hải Hậu, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Văn Đăng, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Vật liệu đa pha điện từ BaTi1-xMnxO3 (0,0  ≤  x  ≤  0,1)  được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Sự chuyển pha cấu trúc và tính chất quang-từ của vật liệu đã được khảo sát chi tiết. Kết quả cho thấy, khi Mn thay thế cho Ti, cấu trúc của vật liệu chuyển từ tứ giác (P4mm) sang lục giác (P63/mmc). Sự xuất hiện của các mức tạp chất Mn kết hợp với các mức tạp do sự khuyết thiếu ôxy, sai hỏng mạng tạo nên sự chồng chập, mở rộng dải hấp thụ và làm dịch bờ hấp thụ về phía bước sóng dài. Chúng tôi cũng chỉ ra rằng, các ion Mn3+ và Mn4+ đã thay thế cho ion Ti4+ trong cấu trúc tứ giác và lục giác của vật liệu BaTiO3, trong đó cấu trúc lục giác bắt đầu hình thành khi x = 0,01. Tất cả các mẫu đều thể hiện tính chất sắt từ yếu ở nhiệt độ phòng. Đặc trưng sắt từ của vật liệu tăng khi x tăng từ 0,0 tới 0,02 và giảm khi x ≥ 0,04. Chúng tôi cho rằng, tính chất sắt từ của vật liệu BaTi1-xMnxO3 có nguồn gốc từ những sai hỏng mạng và tương tác trao đổi giữa các ion Mn3+ và Mn4+.


Từ khóa


Vật liệu đa pha điện từ, Hấp Vật liệu đa pha điện từ, Hấp thụ, Tính chất quang-từthụ, Tính chất quang-từ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved