XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG THÔN CẤP XÃ CỦA TỈNH BẮC KẠN | Lan | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG THÔN CẤP XÃ CỦA TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Đỗ Thị Lan Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Lan Anh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Hải Đăng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dự án “Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn” được triển khai tại xã Khang ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn trong năm 2017. Dự án đã điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại xã Khang Ninh làm cơ sở khoa học trong ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình xử lý thích hợp với địa bàn nông thôn miền núi như mô hình „vòng tròn chuối“ để xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón quy mô hộ gia đình, mô hình thu gom „bao bì thuốc BVTV“ ngoài đồng ruộng, mô hình xử lý chuồng trại chăn nuôi, mô hình „lò đốt rác mini“ và „mô hình tự quản dựa vào cộng đồng“. Dự án  cũng đã đưa ra được các khó khăn và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở xã Khang Ninh huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.


Từ khóa


xử lý chất thải nông thôn, xử lý ô nhiễm thân thiện với môi trường, vòng tròn chuối, lò đốt rác mini, xử lý chất thải nguy hại

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved