ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH TỈNH CAO BẰNG | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/18

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Tuấn Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Ngọc Lan, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trên giống thanh long ruột đỏ H14 và giống thanh long ruột đỏ H10, cây 4 năm tuổi tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thí nghiệm gồm 2 công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 5 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy giống thanh long ruột đỏ H14 cho tỷ lệ đậu quả cao (48,8%),  năng suất quả cao đạt (19,23 kg/trụ) và cho chất lượng quả tốt (12,39% độ brix). Giống thanh long ruột đỏ H14 có khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và có thể sử dụng giống thanh long ruột đỏ H14 cho sản xuất đại trà tại địa phương.


Từ khóa


Thanh long ruột đỏ; năng suất; chất lượng, huyện Nguyên Bình

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved